Władze Miasta

Organami Gminy Miejskiej Dynów są:
Rada Miasta Dynowa (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Burmistrz  Miasta Dynowa (władza wykonawcza).

Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynów


Burmistrz Miasta Dynowa
mgr Zygmunt Frańczak

 

pok. 10, tel. 0(...)16 652-10-93 fax. 0(...)16 652-11-13
e-mail:
 


W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Miasta przyjmuje strony w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
W przypadku nieobecności Burmistrza Miasta strony przyjmuje Sekretarz Gminy.

Burmistrz Miasta zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj z 2001r . Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),jest organem wykonawczym gminy.

Do jego zadań należy:

  • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady
  • zbieranie danych i analizowanie zjawisk we wszystkich istotnych dziedzinach funkcjonowania miasta, w tym również w dziedzinach podległych administracji rządowej oraz składanie Radzie sprawozdań wraz z wnioskami,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
  • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadających osobowości prawnej do zarządzania mieniem tych jednostek oraz wyrażenie zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres stałych umocowań,
  • wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji Burmistrza.

Skarbnik Gminy
mgr Renata Potoczna

pok. 21, tel. 0(...)16 652-10-93 w. 26
e-mail:


Sekretarz
mgr  Wojciech Barański

pok. 10, tel. 0(...)16 652-10-93 w.38
e-mail: