Rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

W dniu 7 września 2018  r. Rada Miasta Dynów podjęła Uchwałę Nr XLII/256/18  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023. 

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze miasta wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców, przywrócenia estetyki  i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Konsultacje społeczne w związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023


W związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag do aktualizowanego Programu.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 07.08.2018 r. do 13.08.2018 r.

Poniżej zamieszczony został projekt aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 oraz formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub można przesłać wersję papierową na adres: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów (z dopiskiem „Rewitalizacja – aktualizacja LPR”), lub elektronicznie na adres a.baran@dynow.pl, wpisując w tytule e-maila:  „Konsultacje społeczne – Aktualizacja LPR”.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 uchwalony


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 uchwalony

W związku z planowaną kontynuacją procesu rewitalizacji, Gmina Miejska Dynów opracowała Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017–2023 zgodny z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020.

W dniu 1 marca  2018 r. Rada Miasta Dynów podjęła Uchwałę XXXVII/229/18  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023. 

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze miasta wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023


Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag do projektu  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 22.02.2018 r. do 27.02.2018 r.

Poniżej zamieszczony został projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 oraz formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub można przesłać wersję papierową na adres: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów (z dopiskiem „Rewitalizacja”), lub elektronicznie na adres a.baran@dynow.pl, wpisując w tytule e-maila:  „Konsultacje społeczne – Projektu LPR-u”.

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Lokalny Programu Rewitalizacji jest dokumentem określającym proces rewitalizacji na obszarze Miasta Dynów, na którym stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.
Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag do projektu  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 13.06.2017 r. do 23.06.2017 r.

Poniżej zamieszczony został projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 oraz formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub można przesłać wersję papierową na adres: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów (z dopiskiem „Rewitalizacja”), lub elektronicznie na adres a.baran@dynow.pl, wpisując w tytule e-maila:  „Konsultacje społeczne – Projektu LPR-u”.

 


Dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W dniu 6 czerwca 2017 r. Burmistrz MiastaDynów Zygmunt Frańczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Potocznejpodpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023” (LPR).

Głównym celem projektu opracowania programu rewitalizacji jest potrzeba wyprowadzenia ze stanu kryzysowego niektórych części Dynowa. Rewitalizacja jest procesem prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, prowadzonym na podstawie programu rewitalizacji.
Za przygotowanie Programu odpowiada Gmina Miejska Dynów, jednak bardzo pożądany przy jego tworzeniu jest udział innych podmiotów, organizacji i instytucji.

W ramach projektu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne / warsztaty diagnostyczno-projektowe z udziałem  różnych podmiotów, które zostały poprzedzone diagnozą ilościową obszaru przewidzianego do rewitalizacji, opracowaniem obiektywnych kryteriów wyboru obszaru, hierarchii potrzeb  i dalej projektów rewitalizacyjnych, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju miasta.

W ramach prac nad LPR we wszystkich etapach tj. diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji zostały zastosowane działania aktywizujące i zachęcające do udziału  mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych interesariuszy. Został zapewniony realny wpływ na kształt tworzonego programu rewitalizacji na kilka sposobów. Planowane do wykorzystania partycypacyjne metody konsultacji, stosowane na każdym kluczowym etapie prac nad programem były następujące:

 • warsztaty diagnostyczno-projektowe i spotkania konsultacyjne służące poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz zapewnieniu spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami. Zostały zidentyfikowane potrzeby i problemy mieszkańców, sformułowano cele i projekty rewitalizacyjne, poddano konsultacji obszary rewitalizacji oraz cele i priorytety programu wraz z projektami;
 • zbieranie uwag i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

W ramach prac nad programem został wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie miasta. przeprowadzono konsultacje społeczne odnośnie jego granic i potencjalnych projektów zaproponowanych przez Gminę Miejska Dynów, które mogły by zostać zrealizowane w ramach rewitalizacji na wskazanym obszarze.
Realizacja projektów zgłoszonych do LPR – czy to zgłoszonych przez Gminę Miejską Dynów czy inne podmioty, będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE. Wnioskodawcy, którzy zgłoszą swoje projekty do LPR, mogą złożyć, po ogłoszeniu naboru przez Urząd Marszałkowski, swój projekt do konkursu. Po uzyskaniu pozytywnych ocen (technicznej, formalnej i merytorycznej) projekt zostaje wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektu jest umieszczenie go w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów.
Opracowanie LPR jest zatem niezbędne, aby gmina oraz inne podmioty działające na jej terenie mogły ubiegać się o fundusze unijne i krajowe na realizację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych.

Opracowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie na podjęcie długofalowych działań, zmierzających do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, znajdujących się w stanie kryzysowym, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe przewidziane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


 

Przedłużenie terminu zgłaszania projektów rewitalizacyjnych do dnia 5 maja 2017 r.

Termin zgłaszania projektów rewitalizacyjnych,  które  zamierzają Państwo realizować na obszarze wyznaczonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 zostaje przedłużony do dnia 5 maja 2017 roku. 

Dodatkowych informacji udziela: P. Anna Baran–Michalak, tel. 16/65 21 093 wew. 30,
e-mail: 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów.


Przedłużenie terminu zgłaszania projektów rewitalizacyjnych

Termin zgłaszania projektów rewitalizacyjnych,  które  zamierzają Państwo realizować na obszarze wyznaczonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 zostaje przedłużony do dnia 26 kwietnia 2017 roku. 

Dodatkowych informacji udziela: P. Anna Baran–Michalak, tel. 16/65 21 093 wew. 30,
e-mail: 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów.


Kolejne konsultacje społeczne za nami

W dniu 2 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie odbyły się kolejne konsultacje  społeczne / warsztat projektowy z Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczący opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023, w których uczestniczyli mieszkańcy Dynowa.

W ramach spotkania zaprezentowano i ponownie skonsultowano wstępnie wyznaczony obszar zdegradowany / rewitalizowany na terenie Dynowa  z uwzględnionymi uwagami po konsultacjach z dnia 05.03.2017 r., omówiono stan prac nad programem, omówiono aktualne wytyczne dotyczące projektów rewitalizacyjnych, zaprezentowano propozycje projektów
z uwzględnionymi uwagami po konsultacjach i przeprowadzono ich konsultację, omówiono możliwości realizacji projektów i kwestionariusz zgłaszania projektów rewitalizacyjnych do LPR.

Obecnie trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. O ich przebiegu będziemy Państwa na bieżąco informować.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania.


Zaproszenie do zgłaszania projektów do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Za przygotowanie Programu odpowiada Gmina Miejska Dynów, jednak bardzo pożądany przy jego tworzeniu jest udział innych podmiotów, organizacji i instytucji.

Dlatego też Burmistrz Miasta Dynów serdecznie zaprasza do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, które  zamierzają Państwo realizować na obszarach wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 i które wpisują się w logikę działań opisanych powyżej. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć zwłaszcza projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 500 000,00 PLN:

 1. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych lub rekreacyjnych:
 1. budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem,
 2. zdegradowanych budynków (w tym poprzemysłowych, pokolejowych) wraz
  z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem,
 3. obszaru przestrzeni publicznej,
 1. robót restauratorskich i konserwatorskich budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz
  z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem,

oraz projektów nieinwestycyjnych (tzw. miękkich) obejmujących takie przedsięwzięcia jak szkolenia, kursy, inne edukacyjne, współpraca partnerska, imprezy i wydarzenia kulturalne itp. o charakterze społecznym.

Wnioskodawcami mogą być m.in.:

 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (organizacje pozarządowe, zrzeszenia branżowe itp.),
 • jednostki naukowe, szkoły wyższe,
 • instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa.

Dotychczas w ramach prac nad programem został wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie miasta. Wszystkie zgłoszone projekty muszą mieścić się na wyznaczonym obszarze. Poniżej prezentujemy wyznaczony na terenie Gminy Miejskiej Dynów obszar zdegradowany/rewitalizowany.

Opracowanie Programu jest niezbędne, aby gmina oraz inne podmioty działające na jej terenie mogły ubiegać się o fundusze unijne i krajowe na realizację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych.
W związku z powyższym informujemy Państwa o możliwości składania propozycji projektów do ujęcia ich w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie projektów w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na Formularzu – Karta Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Dynowie (ul. ul. Rynek 2, 36-065 Dynów) z dopiskiem „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego” lub elektronicznie na adres  z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego” najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2017 roku. Formularze przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Baran-Michalak pod nr telefonu: 16/ 65 21 093 wew. 30


Informacja dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Poniżej prezentujemy Państwu problemy występujące na terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz uwagi zgłoszone przez mieszkańców Dynowa podczas konsultacji społecznych w dniu 5 marca 2017 r. dotyczące propozycji projektów rewitalizacyjnych:

Problemy występujące na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Problemy zostały zdiagnozowane w oparciu o:

 1. badanie opinii mieszkańców prowadzone od 03.06.2016 r. do 29.06.2016 r. / Raport z badania ankietowego w ramach opracowania programów strategicznych dla miasta Dynów dostępny na www.dynow.pl w zakładce Rewitalizacja/,
 2. uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych / warsztatu diagnostyczno-projektowego
  z instytucjami działającymi w Dynowie, radnymi, samorządowcami, przedstawicielami stowarzyszeń działającymi na terenie miasta, przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej, Nadleśnictwa Dynów, mieszkańcami Dynowa dotyczącego programu rewitalizacji, które odbyły się w dniu 29.06.2016 r.,
 3. badanie ankietowe dla mieszkańców dotyczące rewitalizacji w Gminie prowadzone w dniach 21.02.2017 r. do 07.03.2017 r. /Raport z badania ankietowego w ramach projektu „Opracowanie  i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”/
 4. uwagi zgłoszone podczas spotkania roboczego Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 z dnia 14.02.2017 r.
 5. uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych/ warsztatu diagnostyczno-projektowego z Zespołem ds. lokalnego Programu rewitalizacji, w którym uczestniczyli mieszkańcy Dynowa w dniu 05.03.2017 r.
 6. petycję mieszkańców ul. Bartkówka złożoną podczas konsultacji w dniu 05.03.2017 r.

Na podstawie powyższego zdiagnozowano następujące problemy w pięciu sferach:

Sfera społeczna

 • wysokie bezrobocie;
 • brak mieszkań socjalnych i komunalnych;
 • rosnące zjawisko przemocy w rodzinach i bierna postawa mieszkańców wobec przemocy;
 • niezadowalający poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • mało aktywny tryb życia - niska świadomość mieszkańców w zakresie zdrowego stylu życia;
 • rosnąca liczba osób wymagających opieki społecznej, szczególnie starszych;
 • słaba oferta opieki nad dziećmi w czasie wolnym od nauki (wsparcia dziennego);
 • niezadowalająca jakość  i warunki kształcenia;
 • ograniczona oferta zajęć i imprez kulturalnych;
 • ograniczona oferta zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • ograniczone możliwości rozwoju sportowych organizacji pozarządowych;
 • niewystarczające zaplecze dla zapewnienia opieki nad dziećmi – żłobek, przedszkole (w tym dziećmi niepełnosprawnymi);
 • niedostateczna liczba miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dynowie;
 • niewystarczające wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek OSP;
 • niska aktywność obywatelska;
 • niski stopień integracji społeczności lokalnych;
 • mała liczba osób aktywnie działających w organizacjach pozarządowych.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

 • niezadowalający stan techniczny dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 • niewystarczająca ilość chodników wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
 • niezadowalająca ilość miejsc parkingowych;
 • niezadowalający standard istniejących parkingów;
 • braki w oświetleniu dróg,
 • wysoka energochłonność oświetlenia ulicznego;
 • istniejące bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej i w przestrzeni publicznej;
 • niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
 • niewystarczająco rozwinięta sieć wodociągowa;
 • niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 • niezagospodarowane pod względem rekreacyjnym tereny nad Sanem;
 • niewystarczająca powierzchnia urządzonych terenów zielonych - wymagające uzupełnienia i urządzenia tereny zieleni miejskiej;
 • brak kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych;
 • duża powierzchnia niezagospodarowanych terenów rolniczych;
 • nieuregulowany stan prawny części działek;
 • nieuporządkowana przestrzeń cmentarzy komunalnych;
 • niewystarczająca liczba obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej;
 • niska estetyka przestrzeni publicznej.

Sfera techniczna

 • wysoka energochłonność budynków użyteczności publicznej;
 • wysoka energochłonność wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;
 • niezadowalający stan techniczny i estetyczny budynków użyteczności publicznej;
 • niezadowalający stan zachowania obiektów zabytkowych;
 • brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej i funkcjonowania organizacji pozarządowych wraz z salą widowiskowo-koncertową (Centrum Aktywizacji Społecznej) oraz zły stan obiektu biblioteki;
 • niewystarczająca baza lokalowa i braki w wyposażeniu w Szkole Muzycznej I-go stopnia;
 • niedostateczne wyposażenie w sprzęt muzyczny i stroje zespołów i kapel ludowych, orkiestry dętej;
 • słabe zaplecze techniczne Urzędu Miasta do świadczenia e-usług;
 • zagrożenie wykluczeniem cyfrowym niektórych obszarów miasta.

Sfera środowiskowa

 • niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców;
 • braki w sprzęcie komunalnym ZGK do utrzymania czystości i porządku w Dynowie.

Sfera gospodarcza

 • niski poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta;
 • słaba zdolność inwestycyjna firm;
 • słaba promocja potencjału turystycznego gminy;
 • mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju turystyki (dolina Sanu, kolejka wąskotorowa).

Uwagi zgłoszone przez mieszkańców Dynowa podczas konsultacji społecznych w dniu
 5 marca 2017 r. dotyczące propozycji projektów rewitalizacyjnych

 1. Lokalizacja Stadionu – tradycja – uwaga dotycząca pozostawienia stadionu w obecnej lokalizacji.
 2. Inna lokalizacja stadionu jak przy ul. Bartkówka – uwaga dotycząca pozostawienia stadionu w obecnej lokalizacji, ewentualnie rozbudowanie go o działki, które są za Zespołem Szkół, propozycja aby miasto wykupiło te działki
 3. Petycja Mieszkańców Osiedla Nr 4 ul. Bartkówka – budowa centrum kultury przy
  ul. Bartkówka
 4. Przeniesienie Stadionu będzie skutkować mniejszą możliwością uprawiania sportu  przez młodzież i dzieci – uwaga dotycząca pozostawienia stadionu w obecnej lokalizacji
 5. Dostosować istniejący stadion na potrzeby dynowskich szkół
 6. Brakuje w mieście terenów rekreacyjnych
 7. Wielofunkcyjny Obiekt Kultury wymaga rozwiniętego zaplecza parkingowego.
  (ewentualna lokalizacja przy Orliku lub przy ul. 1 Maja), pozostawienie stadionu w obecnej lokalizacji
 8. Obszar rewitalizacji przedłużony od ul. Ks. J. Ożoga do Orlika
 9. Budowa Basenu w Dynowie

Podczas konsultacji złożona została petycja mieszkańców ul. Bartkówka, którą podpisało 385 osób dotycząca wykonania następujących inwestycji na terenie ul. Bartkówka:

 1. Wybudowanie Miejskiego Ośrodka Kultury z salą koncertową, salą zabawową z zapleczami kuchennymi i sanitarnymi.
 2. Wybudowanie boiska sportowego typu orlik lub podobnego oraz parkingu na pobliskim terenie.
 3. Wykonanie chodnika od budynku szkoły w kierunku m. Pawłokoma.
 4. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej  nr 2 przy ul. Bartkówka.
 5. Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Informacja dotycząca konsultacji społecznych z dnia 5 marca 2017 r.

W dniu 5 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie odbyły się konsultacje  społeczne /warsztat diagnostyczno–projektowy z Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczący opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023, w których uczestniczyli mieszkańcy Dynowa.

W ramach spotkania przeprowadzono konsultacje  propozycji obszaru zdegradowanego / rewitalizowanego  na terenie miasta, omówiono kwestionariusz zgłaszania uwag do propozycji tego obszaru, przeprowadzono konsultacje dotyczące najważniejszych wstępnych projektów na obszarze zdegradowanym / rewitalizowanym.

Obecnie trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. O ich przebiegu oraz terminie kolejnych konsultacji będziemy Państwa na bieżąco informować.
Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania oraz kwestionariusz zgłaszania uwag do propozycji obszaru.

Wypełniony kwestionariusz zgłaszania uwag do propozycji obszaru można złożyć osobiście w pokoju nr 13 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Dynowie (ul. Rynek 2, 36-065 Dynów) z dopiskiem „rewitalizacja” lub elektronicznie na adres   najpóźniej do dnia 19 marca 2017 roku. Formularze przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Baran-Michalak pod nr telefonu: 16/ 65 21 093 wew. 30


Konsultacje społeczne - Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Gmina Miejska Dynów ul. Rynek 2, 36, 065 Dynów, zaprasza wszystkich mieszkańców Dynowa: młodzież, dorosłych, seniorów, radnych, samorządowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe na warsztat diagnostyczno–projektowy / konsultacje społeczne
z Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczący opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023,który odbędzie się 5 marca 2017 roku (niedziela) o godz. 17.00 w sali narad w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul.Rynek 2.

Chcemy wspólnie z Państwem:

 • Przeprowadzić konsultacjedotyczące propozycji obszaru zdegradowanego / rewitalizowanegona terenie miasta
 • Omówić kwestionariusz zgłaszania uwag do propozycji tego obszaru
 • Przeprowadzić konsultacje dotyczące najważniejszych wstępnych projektów na obszarze zdegradowanym / rewitalizowanym
 • omówić możliwości realizacji projektów oraz kwestionariusza do zbierania propozycji projektów od Państwa

Zapraszamy na spotkanie – Ty też decydujesz o rozwoju swojego obszaru i jego mieszkańców!

 


Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie

Szanowni Państwo,

Gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób uzyskać dane, na podstawie których wyznaczymy na terenie Gminy obszary wymagające interwencji, co  w konsekwencji przysłuży się ich naprawie w ramach programu rewitalizacji. Rewitalizacja bowiem to wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane działania, tak by  w końcowym efekcie przywrócić je na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Badanie ankietowe jest częścią prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”. Bardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym potrzebom. Będziemy wdzięczni za udział w badaniu i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 7 marca 2017 r. on-line (www.dynow.pl)  lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 13 (II piętro).

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie – Pani Anna Baran-Michalak pod numerem telefonu: 16/65 21 093 wew. 30.

Dziękujemy.


Ankieta - rewitalizacja w Gminie - wypełnij online


 


Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów strategicznych
dla Miasta Dynów

Poniżej prezentujemy Państwu raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów: „Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026”oraz „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026”, które  zostało przeprowadzone w dniach 03.06 – 29.06.2016 roku.


Konsultacje społeczne/warsztaty diagnostyczno–projektowe dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 i Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026.

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 i nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026. Dokumenty te, przez wiele lat, będą służyły mieszkańcom, dlatego uważamy za niezbędny udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

            Wypracowane w programach strategicznych kierunki rozwoju będą decydowały o obliczu naszej Gminy w przyszłości. Przy opracowywaniu programów zostaną wykorzystane sprawdzone w Polsce i w świecie procedury pracy z udziałem społeczności lokalnej.

            Licząc na Państwa udział, uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w pracy nad ww. dokumentami w formie konsultacji społecznych/warsztatów diagnostyczno–projektowych, które odbędą się w dniu  29.06.2016 r.
(początek pracy o godz. 9:00)
w sali narad Urzędu Miasta w Dynowie przy ul. Rynek 2.

W celu usprawnienia tej pracy oraz szanując Państwa czas podzieliliśmy spotkanie na trzy bloki tematyczne:

Blok I – sprawy społeczne –  w godz. 900 – 1145
/zabezpieczenie materialne, schronienie, bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia, ochrona zdrowia i życia, opieka, rozwój ludzi, kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, przyjemności, kontakty społeczne, więź grupowa, tożsamość z Gminą/

Blok II – zasoby i potencjał Gminy – w godz. 1200 – 1430
/zasoby techniczne, potencjał i ład przestrzenny, potencjał ekologiczny, potencjał ludzki, potencjał kulturowy/

Blok III – sprawy gospodarcze i promocja Gminy – w godz. 1445 – 1630
/mikroprzedsiębiorstwa, MŚP, polityka gospodarcza Gminy, promocja Gminy/

Zapraszamy do udziału w wybranym bloku tematycznym, bądź dla zainteresowanych – we wszystkich blokach.
Zakończenie spotkania zaplanowaliśmy na godz. 1630.

Dodatkowych informacji udziela: P. Anna Baran–Michalak, tel. 16/65 21 093 wew. 30, e-mail:

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.


Badanie opinii mieszkańców

Szanowni Państwo

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026. Będą to dokumenty wyznaczające kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, jakie widzą Państwo potrzeby w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz jakich oczekują Państwo działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 22.06.2016 r. w  Urzędzie Miasta w pok. nr 13 (II piętro)  /w pok. nr 13 można także pobrać ankiety w wersji papierowej/.

Ankietę można wypełnić również  za pośrednictwem Internetu na stronie – www.dynow.pl (Wypełniona ankietę można również przesłać na adres: )

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie – Pani Anna Baran - Michalak pod numerem telefonu: 16/65 21 093 wew. 30

Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu 

          Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynowa


Przedłużenie terminu badania opinii mieszkańców dotyczącego Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026
i Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 205/2016 Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającym Zarządzenie nr 197/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 i Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026 – badanie opinii mieszkańców zostaje przedłużone do dnia 29 czerwca 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela: P. Anna Baran–Michalak, tel. 16/65 21 093 wew. 30, e-mail:

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w badaniu.


24 lutego 2016 roku Rada Miasta Dynowa przyjęła między innymi Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, tym samym Gmina Miejska Dynów rozpoczęła pracę nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów.

Gminny Program Rewitalizacji umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki finansowe między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Rewitalizacja to proces wieloletni, prowadzony we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz.

9 października 2015 r. sejm przyjął ustawę o rewitalizacji, gdzie zdefiniowano ją jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania wpływające na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeń oraz gospodarkę.

Gminny Program Rewitalizacji będzie podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

Program rewitalizacji powinien ujmować działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego,  technicznego czy środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Szczegółowe informacje na temat przebiegu prac nad programem oraz planowanych konsultacji społecznych umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dynowie – www.dynow.pl.