Stawki podatku w 2016

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 roku

Podatek od nieruchomości

W 2016 roku obowiązuje Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Miasta Dynowa z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m² powierzchni,

d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

W 2016 roku stawka podatku rolnego

  • dla gospodarstw rolnych wynosi 134,38 zł od 1 ha przeliczeniowego (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
  • dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi – 268,75 od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz.1025)

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2016 r. obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (M.P. poz.1028) - wynosi 42,19 zł.

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku określa Uchwała Nr XXIII/78/15 Rady Miasta Dynowa z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. na stronach Ministerstwa Finansów
  • DT-1/A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.  na stronach Ministerstwa Finansów.

Opłata od posiadania psów

Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 25,00 zł od jednego psa.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek
Wpłaty podatków i opłaty od posiadania psów można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Dynowie:
24 9093 0007 2001 0001 6535 0001