Stawki podatku w 2015

Podatek od nieruchomości

W 2015 roku obowiązuje Uchwała Nr II/7/14 Rady Miasta Dynowa z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni;
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

Podatek rolny

W 2015 roku stawka podatku rolnego:

 • dla gospodarstw rolnych wynosi 137,50 zł od 1 ha przeliczeniowego (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi - 275,00 zł od 1 ha fizycznego.

Uchwałą Nr II/6/14 Rada Miasta Dynów obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. poz.935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2015 r. obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M.P. poz.955) - wynosi 41,55 zł.

Podatek od środków transportowych
Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku określa Uchwała Nr XXVII/151/12 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na stronach Ministerstwa Finansów
 • Załącznik DT-1A na stronach Ministerstwa Finansów

Opłata od posiadania psów

Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 25,00 zł od jednego psa.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek

Wpłaty podatków i opłaty od posiadania psów można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Dynowie :
24 9093 0007 2001 0001 6535 0001