Podatki i opłaty

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna).

W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku

Burmistrz Miasta Dynów informuje, iż z dniem 1 stycznia  2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).

I. Zmiany w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

 1. Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj.:
 1. względy techniczne nie obejmują już gruntów,
 2. względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
 3. warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
 • decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia) lub
 • decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.
 1. Wprowadzenie odrębnych zasad odpowiedzialności w podatku od nieruchomości dla współwłaścicieli w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot własności; obowiązek podatkowy w takim przypadku ciążyć będzie na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności;
 2. Zmiana zasad opodatkowania gruntu oraz części budynków stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) w przypadku, wyodrębnienia w budynku własności lokali;  obowiązek podatkowy będzie w takim przypadku odpowiadał udziałowi właściciela w nieruchomości wspólnej, ustalonemu na podstawie ustawy o własności lokali;
 3. Ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;
 4. Sprecyzowanie zakresu stosowania zwolnienia w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody;
 5. Ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia dla gruntów Skarbu Państwa: pod wodami powierzchniowymi jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne

II. Zmiany w zakresie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym:

 1. Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, jak również na wysokość zobowiązania podatkowego, tj:
 • rowy - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 • grunty rolne zabudowane - 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy;
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 • grunty pod stawami zarybionymi 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.
 1. Ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia dla uczelni;
 2. Likwidacja ulgi żołnierskiej;
 3. Sprecyzowanie zakresu stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

III. Zmiany w zakresie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym:

 1. Zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych;
 2. Wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

IV. Zmiany wspólne w zakresie ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym:

 1. Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł;
 2. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz zobowiązania pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego do kwoty nieprzekraczającej 100 zł będą płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca 2016 r. Jeżeli kwota podatku przekroczy 100 zł, to podatek będzie płatny w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.