Otwarte konkursy ofert - dotacje z budżetu

Urząd Miasta Dynów zleca organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych zgodnie z delegacją zawartą w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych:

oraz

  • w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – w przypadku przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.
    z uwzględnieniem Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynów

Otwarte konkursy ofert na wsparce realizacji zadań publicznych publikowane są każdorazowo w
Biuletynie Informacji Publicznych - zakładka konursy ofert .