Odnawialne źródła energii

Podpisanie umowy z wykonawcą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Dynów informuje wszystkich uczestników projektu pn.: „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” nr RPPK.03.01.00-18-0019/17, że w dniu 17.10.2022 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. firmą  FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp.j. – Wykonawcą dostawy i montaży instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wykonawca w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy powinien wykonać montaż wszystkich instalacji OZE.

Wykonawca będzie się kontaktował z uczestnikami projektu w celu ustalenia i spisania uzgodnień montażowych instalacji. Przedstawiciele Wykonawcy będą się legitymować pisemnym upoważnieniem Burmistrza Miasta Dynów.

Natomiast Gmina Miejska Dynów będzie kontaktowała się z uczestnikami projektu, w celu podpisania stosownego aneksu do umowy.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak


 

Informacja dla uczestników projektu OZE

Szanowni Mieszkańcy – uczestnicy projektu OZE

Informujemy, że w  związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, został podpisany aneks z Wykonawcą w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022  r.  Zwracamy również uwagę, że Sejm RP  w dniu 27 stycznia 2022 r. przyjął nowelizację ustawy OZE, w myśl której, uczestnicy naszego projektu, którzy mają podpisaną umowę z gminą na montaż instalacji fotowoltaicznej - od 1 kwietnia 2022 r., objęci są rozliczeniem z PGE na dotychczasowych zasadach prosumenckich. Został również podpisany aneks do umowy w zakresie montażu kolektorów słonecznych z terminem realizacji do 16 maja 2022 r.

Wykonawca będzie kontaktował się z Uczestnikami naszego projektu w celu montażu instalacji OZE. W związku z tym, jeżeli Państwo zmienili numer telefonu kontaktowego, to prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta Dynów. Ponadto przypominamy uczestnikom projektu OZE, u których będzie montowana instalacja fotowoltaiczna, że obecna umowa z PGE na dostawę energii elektrycznej, musi być spisana z właścicielem budynku – uczestnikiem naszego projektu OZE. Prosimy o zweryfikowanie swoich umów w tym zakresie, ponieważ przy zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznych, unikniemy niepotrzebnych opóźnień w zakresie montażu nowego licznika dwukierunkowego.

Zwracamy również uwagę, aby Uczestnicy projektu wykonali uzgodnione podczas weryfikacji prace adaptacyjne, ponieważ od ich wykonania zależeć będzie montaż instalacji OZE.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak


 

Podpisano umowę z wykonawcą w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku realizacją projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, informujemy, że w dniu 13.08.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

W związku z powyższym zgodnie z §6 pkt 2 ppkt 2 umowy pomiędzy Gminą a Mieszkańcem biorącym udział w projekcie, Mieszkaniec ten zobowiązany jest do dokonania drugiej wpłaty do wysokości pełnego wkładu własnego w Projekcie, po podpisaniu umowy z wykonawcą.


Drugą wpłatę określoną w ostatniej kolumnie tabeli, należy dokonać do 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia, na wyodrębnione konto bankowe Gminy Miejskiej Dynów, prowadzone przez Bank:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, nr 30 1020 4391 0000 6102 0194 7027.

Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane jako rezygnacja mieszkańca z udziału w projekcie.

Przypominamy, że stawka podatku VAT 8% dotyczy montażu instalacji kolektorów słonecznych w/na budynku mieszkalnym do 300 m2 pow. użytkowej, a stawka VAT 23% poza budynkiem mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej. Przy montażu instalacji fotowoltaicznej obowiązuje stawka 8%, bez względu na miejsce montażu. Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to IV kwartał 2021 r.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt tel. 16 65 21 093 wew. 33. 

"Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy..." - termin drugiej wpłaty


Szanowni Mieszkańcy!

W związku realizacją projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020 informujemy, że w dniu 10.05.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą w zakresie montażu instalacji pomp ciepła i kotłów na biomasę.

W związku z powyższym zgodnie z §6 pkt 2 ppkt 2 umowy pomiędzy gminą, a mieszkańcem biorącym udział w projekcie, mieszkaniec ten zobowiązany jest do dokonania drugiej wpłaty do wysokości pełnego wkładu własnego w Projekcie, po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Drugą wpłatę określoną w ostatniej kolumnie tabeli, należy dokonać do 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia, na wyodrębnione konto bankowe Gminy Miejskiej Dynów, prowadzone przez Bank:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
nr 30 1020 4391 0000 6102 0194 7027.

Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja
mieszkańca z udziału w projekcie.

Przypominamy, że stawka podatku VAT 8% dotyczy montażu instalacji OZE w/na budynku mieszkalnym do 300 m2 pow. użytkowej, a stawka VAT 23% poza budynkiem mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej.
Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2021 r.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt tel. 16 / 65 21 093 wew. 33.


Szanowni Mieszkańcy,

 Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gmina Bircza”,  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę. 

W dniu 02.02.2021r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu. Swoje oferty złożyło 13  firm.

Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne instalacje OZE, obejmująca m.in. uzupełnianie niezbędnych dokumentów oraz składanie wyjaśnień przez oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Procedura ta przedłuża się ze względu na ustawowe terminy, jakie muszą zostać zachowane.

Spodziewamy się, że wybór najkorzystniejszych ofert powinien nastąpić już w  marcu 2021 r. Jeżeli od tej czynności inni oferenci nie złożą odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, to pod koniec marca 2021 r. możliwe będzie podpisanie umów na wykonawstwo. Jeżeli natomiast takie odwołanie zostanie złożone, to procedura wyboru wydłuży się od 1 -1,5 miesiąca.

Po wyłonieniu wykonawców, planowane jest niezwłoczne ich przystąpienie do montażu instalacji na Państwa obiektach. Montaż ten będzie realizowany w bieżącym roku.

W związku z powyższym prosimy uczestników projektu o cierpliwość, ponieważ procedura przetargowa jest już w ostatnim etapie i niedługo rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu, związana z montażem instalacji OZE na Państwa obiektach.

UM Dynów

 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Dynów informuje wszystkich uczestników projektu pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, że w dniu 04.12.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 08.01.2021 r. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy i podpisanie z nim umowy oraz realizacja zadania.

 

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak


 

Komunikat dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii..."

Komunikat dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii..."

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW
biorących udział w projekcie
pn.  „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”

W związku z dochodzącymi do Urzędu Miejskiego w Dynowie informacjami o osobach chodzących po domach w sprawie  dotacji do paneli fotowoltaicznych pod nazwą „Mój prąd”, informujemy, że są to przedstawiciele firm prywatnych, którzy namawiając mieszkańców na podpisywanie umów rozpowiadają nieprawdziwe informacje o realizowanym przez Gminę Miejską Dynów Projekcie OZE. Projekt ten jest w trakcie realizacji, a osoby, które podpisały umowę z gminą otrzymają dofinansowanie do przyznanej instalacji. Podkreślenia wymaga fakt, że będziecie Państwo poinformowani przez Urząd Miejski w Dynowie o wyborze wykonawcy i o harmonogramie jego działania.

Dlatego prosimy Państwa o ostrożność, rozwagę i dokładne przeczytanie dokumentów przed ich podpisaniem od firm prywatnych oferujących swoje usługi montażowe w szczególności paneli fotowoltaicznych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące projektu OZE, prosimy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Dynowie tel. 16 / 65 21 093 wew. 33.


 

Informacja dla mieszkańców
biorących udział w projekcie  „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zakończono już etap zbilansowania uczestników projektu u wszystkich partnerów: Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do  przetargu, który będzie ogłoszony we wrześniu br. Planowane wyłonienie wykonawcy w rozstrzygnięciu przetargu potrwa do grudnia 2020 r. W związku z tym, prace montażowe  rozpoczną się w następnym roku.

Planowane rozpoczęcie prac montażowych  określa się  na I kwartał 2021 roku, a zakończenie na sierpień 2021 roku. Dlatego osoby, które zapisały się na kotły na biomasę, powinny zaplanować zakup opału do posiadanego obecnie pieca CO. Powyższy harmonogram może ulec zmianie i zależy od procedury przetargowej, która może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Ponadto informujemy, że  w trybie ciągłym do odwołania prowadzony jest nabór uzupełniający do projektu w zamian za osoby, które zrezygnują z udziału w projekcie. Deklaracja wraz z wymaganą dokumentacją naboru uzupełniającego, dostępna jest na stronie internetowej gminy w zakładce oze.


 

Nabór uzupełniający do udziału w projekcie pn. "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii..."

REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO
DLA MIESZKAŃCÓW
do udziału w projekcie pn.  „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”

 1. Cel i uczestnicy naboru uzupełniającego w Projekcie:
  1. ) Nabór w ramach projektu prowadzony jest przez Gminę Miejską Dynów w celu stworzenia listy rezerwowej dla naboru zrealizowanego w 2016/2017 roku (dalej: lista podstawowa) w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dotyczącego zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła do cwu, instalacjifotowoltaicznej na budynkach indywidualnych, kotłów na biomasę).
  2. ) Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.
 2. Warunki udziału w naborze uzupełniającym:
  1. ) Posiadanie potwierdzonego wpisem do księgi wieczystej tytułu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zgłoszonej do Projektu.
  2. ) Nieruchomość/budynek/budowla, na której ma zostać zlokalizowana instalacja OZE zgłaszana do Projektu nie jest wpisana w rejestrze zabytków ani nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej.
  3. ) Brak zaległości finansowych wobec Gminy.
 3. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym:
  1. ) Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym dokonuje się w formie papierowej przez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych/pompy ciepła do cwu/kotła na biomasę, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz ankiety technicznej – załącznik nr 2.
  2. ) Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Dynowie - sekretariat I piętro pokój nr 11
  3. ) Zgłoszenia udziału zgodnie z pkt 3.1 i 3.2 należy dokonać w terminie do 28.02.2020r. Deklaracje składane po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ustalaniu listy rankingowej uczestników z listy rezerwowej nr 1 i będą mogły być wpisywane na kolejne listy rezerwowe.
  4. ) Gmina po zamknięciu, w terminie określonym w pkt 3.3, naboru na listę rezerwowa nr 1 ogłosi nabory na kolejne listy rezerwowe. Umownym terminem zamknięcia naboru kolejnych list rezerwowych będzie ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. W przypadku konieczności skrócenie tego okresu o nowym terminie zamknięcia naboru na kolejną listę rezerwową Gmina powiadomi na swojej stronie internetowej w terminie 3 dni przed planowanym zamknięciem naboru. Od następnego dnia roboczego po zamknięciu danej listy rezerwowej otwarty zostaje nabór na kolejną listę rezerwową.
  5. ) Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie na listę rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu i montażem wybranej instalacji OZE.
  6. ) Zgłoszenia dostarczone pocztą lub kurierem nie będą przyjmowane.
 4. Procedura wyboru uczestników z listy rezerwowej
  1. ) Na podstawie deklaracji i ankiet oraz wniosków o zmianę złożonych w terminie określonym w pkt 3.3 zostanie utworzona lista rezerwowa nr 1.
  2. ) O możliwości przeniesienia z listy rezerwowej nr 1 na listę podstawową i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała ilość uzyskanych punktów oceny merytorycznej (Kryteria wyboru projektów z listy rezerwowej stanowi załącznik nr 3) i wynikająca z tego kolejność na liście rankingowej uczestników z listy rezerwowej nr 1.
  3. ) Osoby, które na dzień rozpoczęcia naboru uzupełniającego znajdowały się na liście podstawowej i jednocześnie złożyły wniosek o zmianę instalacji w wyniku czego znalazły się na liście rezerwowej zostaną w pierwszej kolejności kwalifikowane do listy podstawowej (zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 4.4).
  4. ) Na listę podstawową na wybraną instalację OZE przenoszone będą osoby z listy rezerwowej (z uwzględnieniem pkt 4.3), spełniające łącznie poniższe warunki:
   - które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej,
   - występują na liście podstawowej wolne miejsca na wybraną przez nich instalację OZE o określonej mocy.
   Osoba, znajdująca się na miejscu listy rankingowej uczestników z listy rezerwowej umożliwiającym przeniesienie na listę podstawową, dla której wybrana moc instalacji jest wyższa od wolnej na liście podstawowej będzie miała możliwość zmiany (zmniejszenia) mocy wybranej instalacji i przejścia na listę podstawową. W przypadku odmowy takiej zmiany na listę podstawową przeniesiona zostanie kolejna osoba z listy rankingowej spełniająca warunek mocy instalacji, która jest wolna na liście podstawowej.
  5. ) W przypadku osób z jednakową liczbą punktów z oceny merytorycznej, dla których liczba dostępnych miejsc na liście podstawowej jest mniejsza niż liczba kandydatów z tą sama ilością punktów, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje losowanie publiczne przeprowadzone w wyznaczonym terminie (publikacja na stronie internetowej Gminy Miejskiej Dynów). Osoby wylosowane kolejno kwalifikowane będą na listę rankingowa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.
 5. Mieszkaniec, który zakwalifikowany został na listę podstawową zobowiązany będzie do sporządzenia na swój koszt weryfikacji technicznej.
  1. ) Jeżeli weryfikacja techniczna potwierdzi możliwość montażu instalacji, zostanie ona wpisana na listę podstawową, a mieszkaniec zostanie poinformowany o konieczności podpisania umowy z Gminą Miejską Dynów.
  2. ) Zgodnie z założeniami projektu, Mieszkaniec zakwalifikowany do projektu pokrywa z własnych środków 15% wartości kosztów kwalifikowanych projektu plus podatek VAT od całej wartości kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych, w tym koszty ubezpieczenia instalacji.
  3. ) Po podpisaniu umowy mieszkaniec zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego zgodnie z §6Umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych/ pompy ciepła do cwu/kotła na biomasę).
  4. ) W przypadku podpisywania umów z mieszkańcami po rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji OZE wpłata wkładu własnego, o którym mowa w §6 umowy następuję w pełnej wymaganej kwocie (bez podziału na zaliczkę i uzupełnienie wkładu własnego).
 6. Urząd Miasta Dynów dokona weryfikacji zgłoszeń udziału w naborze uzupełniającym pod względem spełnienia wszystkich warunków udziału w naborze uzupełniającym oraz pod względem braków formalnych zgłoszeń udziału w naborze. Pozytywna weryfikacja nie uchybia prawu późniejszego wykluczenia zgłaszającego w razie stwierdzenia braku spełnienia wszystkich warunków. W momencie negatywnej weryfikacji zgłoszenie zostanie odrzucone i do projektu zostanie wybrana kolejna osoba z listy spełniająca warunki naboru uzupełniającego.

Dokumenty należy drukować w kolorze.


Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w projekcie parasolowym OZE.

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, Gmina Miejska Dynów rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje  do udziału w ww. projekcie.

Kwotę zaliczki określoną w załączonej tabeli, przypisaną do zadeklarowanej instalacji  należy wpłacić do 14 lutego 2020 r.  
na 
konto bankowe Gminy Miejskiej Dynów prowadzone przez Bank:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
nr 30 1020 4391 0000 6102 0194 7027

i z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 16 celem podpisania umowy.

Instalacja OZE

Moc instalacji OZE (w kW)

Szacunkowa wartość wkładu własnego / w tym Vat 8%

Szacunkowa wartość wkładu własnego / w tym Vat 23%

Wartość zaliczki

Kolektory słoneczne 2/200l

2,86

2.900,00 zł

4.410,00 zł

1.500,00 zł

Kolektory słoneczne 3/300l

4,29

3.190,00 zł

4.860,00 zł

1.500,00 zł

Kolektory słoneczne 4/400l

5,72

3.400,00 zł

5.170,00 zł

1.500,00 zł

Instalacje fotowoltaiczne

2,16

3.300,00 zł

-

2.000,00 zł

Instalacje fotowoltaiczne

3,24

4.950,00 zł

-

2.000,00 zł

Pompy ciepła 200l

2,3

2.810,00 zł

4.270,00 zł

1.500,00 zł

Pompy ciepła 300l

2,3

3.100,00 zł

4.720,00 zł

1.500,00 zł

Kotły na biomasę

16

4.220,00 zł

6.430,00 zł

3.000,00 zł

Kotły na biomasę

24

4.580,00 zł

6.970,00 zł

3.000,00 zł

W załączeniu znajduje się projekt umowy, z którym należy się zapoznać, a ewentualne pytania i uwagi należy wyjaśnić w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Jednocześnie informuję, że stawka podatku Vat 8% dotyczy montażu instalacji oze w/na budynku mieszkalnym, a stawka Vat 23% poza budynkiem mieszkalnym. W przypadku instalacji fotowoltaicznych podatek Vat wynosi 8%, bez względu na miejsce montażu.

Ponadto przed podpisaniem umowy należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec gminy.
Niepodpisanie umowy, będzie równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.
Jednocześnie informuję, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2020 r. Termin może ulec zmianie i jest uzależniony od przeprowadzenia procedury przetargowej.


Spotkanie z mieszkańcami w sprawie odnawialnych źródeł energii - zaproszenie

W związku z realizacją projektu „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” zapraszamy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2016 r. na spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 17:00 na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej w Dynowie.

Na spotkaniu zostaną omówione warunki przyznania dofinansowania.

Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami (dokument *.pdf)

 


 

Projekt dotyczący rozwoju OZE w gospodarstwach domowych dofinansowany ze środków UE

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi  11 972 635,89 zł, natomiast wartość dofinansowania – 9 318 076,45 zł. Miasto Dynów będzie realizować projekt w partnerstwie z Gminą Dubiecko, która jest liderem projektu oraz partnerami: Gminą Krzywcza i Gminą Bircza.

W Dynowie deklaracje uczestnictwa w projekcie złożyło 155 gospodarstw domowych.
W ramach złożonych przez mieszkańców deklaracji zamontowanych zostanie 209 instalacji OZE: 111 szt. instalacji fotowoltaicznych, 8  szt. zestawów 2 kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 200 l, 69 szt. zestawów 3 kolektorów ze zbiornikiem 300 l, 3 szt. zestawów 4 kolektorów ze zbiornikiem 400 l, 8 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 200 l, 7 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 300 l, 3 szt. kotłów na biomasę o mocy 24 kW. Koszty przypadające na Gminę Miejską Dynów ujęte we wniosku o dofinansowanie wynoszą 3 157 464,01 zł, dofinansowanie – 2 455 213,73 zł.  Po rozstrzygnięciu przetargu, który zostanie ogłoszony w kolejnych etapach realizacji projektu koszty te mogą ulec zmianie.

W dniu 27 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisana została z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowa o dofinansowanie projektu.

O kolejnych krokach mieszkańcy biorący udział w projekcie będą informowani na bieżąco na stronie internetowej Miasta Dynów www.dynow.pl.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak


Umowy z gminami na OZE - reportaż z podpisania umów OZE na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.


 


Informacja dotycząca projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

Burmistrz Miasta Dynów  informuje, iż została zakończona ocena złożonych wnioskówo dofinansowanie w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020.

W wyniku tej oceny projekt złożony przez Gminę Dubiecko w partnerstwie z sąsiednimi gminami pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” uzyskał pozytywna ocenę otrzymując 62,50 pkt. i został umieszczony na 21 miejscu listy rezerwowej a tym samym na chwilę obecną nie uzyskał dofinansowania.

Powyższe wynika z limitu dostępnych środków w działaniu 3.1 Rozwój OZE. Ewentualny wybór naszego projektu do dofinansowania związany jest z pojawieniem się wolnych środków finansowych w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W związku z tym Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł.

Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała. Może to nastąpić w 2018 r. jak również w 2019 r. Decyzję o wyborze projektów z listy rezerwowej podejmie Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały zgodnie z kolejnością wniosków na tej liście.

Mając na uwadze powyższe, otrzymanie dofinansowania nie jest jeszcze przesądzone i może nastąpić w terminie późniejszym.

Poniżej link do strony www z informacją o wynikach naboru 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

Z poważaniem
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Przedłużenie terminu zapisów na dofinansowanie instalacji OZE.


Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że do 26 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim przyjmowane będą deklaracje mieszkańców na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych:
- kolektory słoneczne;
- fotowoltaika;
- pompy ciepła;
- kotły na biomasę.

Regulamin naboru wniosków oraz druki deklaracji można pobrać w pokoju nr 16, II piętro w Urzędzie Miejskim w Dynowie oraz na stronie internetowej www.dynow.pl - w zakładce "Odnawialne źródła energii".


 

OGŁOSZENIE O NABORZE DEKLARACJI OZE

Dynów, 28.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
Burmistrz Miasta Dynów
OGŁASZA NABÓR DEKLARACJI:

 • na montaż instalacji solarnych
 • na montaż instalacji fotowoltaicznych
 • na montaż kotłów/pieców/ na biomasę

Maksymalny poziom dofinansowania do wszystkich w/w przedsięwzięć wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).
Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2, pok. nr 16 /II piętro/ w godzinach pracy Urzędu.

Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej budynku i dokumentacji technicznej dot. budynku w wys. do 200 zł.
Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, umowy, ankiety oraz deklaracje/ dostępne będą od 04.08.2016 r. do 19.08.2016 r.
w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub do pobrania na stronie internetowej www.dynow.pl.

Powyższe dokumenty należy złożyć do dnia 19.08.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pok. nr 16.
 Wsparcie wykorzystania OZE objętego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - założenia projektu - prezentacja - dokument pdf


 


Spotkanie dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Dynowa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Dynów.

Spotkanie odbędzie się 28 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Zespole Szkół w Dynowie (sala  gimnastyczna).

Gmina Miejska Dynów planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Dynów”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym: instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu wyżej wymienionych instalacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

Projekt składany będzie do Instytucji Zarządzającej RPO – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w trybie konkursowym. Dla całego Województwa Podkarpackiego przeznaczone jest na dofinansowanie projektów w zakresie OZE 70 mln złotych. W związku z tym projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Dynów wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania z Unii Europejskiej.

Koszt poszczególnych instalacji musi być indywidualnie obliczony dla każdego zgłoszonego budynku mieszkalnego oraz musi być wykonany audyt i opracowany projekt koncepcyjny instalacji. Koszt opracowania audytu i projektu instalacji dla budynku mieszkalnego ponosić będzie właściciel domu.

Szczegółowe informacje na powyższy temat przekazane będą na spotkaniu, w którym uczestniczyć będą eksperci specjalizujący się w realizacji tego typu działań.

Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką zapraszam na spotkanie.