System gospodarowania odpadami

WAŻNE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WAŻNE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy!

Z uwagi na utworzenie Celowego Związku Gmin "Eko - Logiczni"  z siedzibą w Błażowej informujemy, że mieszkańców czekają ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ utworzony został wspólnymi siłami przez 5 gmin, tj. Błażowa, Lubenia, Hyżne, Dynów i Miasto Dynów  w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie Związku obowiązują jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz jeden wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZMIANY, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 r.

 

1. NOWE DEKLARACJE

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie  obowiązywała od dnia 1 stycznia 2022 r.

Deklaracje zostaną uzupełnione na podstawie dotychczasowych danych, które są w posiadaniu gmin członkowskich. Wszelkich zmian dotyczących ilości zadeklarowanych osób, zmian płatników oraz zgłoszeń dotyczących posiadania kompostownika przydomowego prosimy dokonywać po dniu 1 stycznia 2022 roku w gminach członkowskich oraz siedzibie Biura.

Od 1 stycznia 2022 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można składać w siedzibie Biura Celowego Związku Gmin "Eko - Logiczni", ul. Armii Krajowej 42a, 36-030 Błażowa
w godzinach pracy Biura, tj.:
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00, 
- środa w godzinach 7.00 do 16.00 
- piątek w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz
- Urząd Miasta Dynowa,  36-065 Dynów, ul. Rynek 2; (dyżur pracownika Związku w każdy piątek w godzinach pracy Urzędu).

Druk deklaracji oraz wzór prawidłowego wypełnienia druków dostępny jest na stronie internetowej Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ pod adresem www.czgekologiczni.pl.
Od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę ePUAP. 

2. STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI

Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących na terenie Związku wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, przy czym:
- w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych naliczana będzie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność podstawowej stawki opłaty, t.j. 46,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość,
-
w przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, otrzyma nowy indywidualny rachunek bankowy dotyczący każdej nieruchomości, na który należy wnosić bez wezwania opłatę w wysokości określonej w deklaracji w następujących terminach:
- do 31 stycznia (za I kwartał, czyli za styczeń, luty i marzec)
- do 30 kwietnia (za II kwartał, czyli za kwiecień, maj i czerwiec)
- do 31 lipca (za III kwartał, czyli za lipiec, sierpień i wrzesień)
- do 31 października (za IV kwartał, czyli za październik, listopad i grudzień).

3.  OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele wszystkich nieruchomości (firmy i instytucje) są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych w których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego.

4. HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogramy udostępnione będą na stronach gmin członkowskich oraz na stronie CZG „Eko – Logiczni”, ponadto harmonogramy zostaną dostarczone mieszkańcom wraz z pakietem kodów kreskowych.

5. KODY KRESKOWE

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości otrzyma nowy pakiet kodów kreskowych. W przypadku wykorzystania wszystkich kodów kreskowych zapotrzebowanie na dodatkowe kody należy zgłosić w Biurze CZG „Eko – Logiczni” lub w siedzibach gmin członkowskich z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

6. WORKI NA ODPADY KOMUNALNE

Worki na odpady komunalne właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie. Worki na odpady komunalne na terenie poszczególnych gmin członkowskich dostępne będą w następujących punktach dystrybucji: 

Miasto Dynów:
Delikatesy Centrum Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 2;
Super Sam “LEWIATAN”, ul. Kazimierza Wielkiego 4;
Delikatesy Centrum “Nad Sanem”, ul. Karolówka 17;
Sklep nr 13 GROSZEK, ul. Sikorskiego 24;
Sklep nr 3 GROSZEK, ul. Bartkówka 136;
Hurtownia u Wojtka, ul. Kazimierza Wielkiego 4;
PHUP - KUSTRA S.C; M. Mnich-Nowak, R. Nowak; 36-065 Dynów: ul. Mickiewicza 21 i ul. Rynek 16 A.

7. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać bez wezwania w następujący sposób:
- przelewem na indywidualny rachunek bankowy, w terminach i kwotach zgodnie z otrzymaną informacją. W tytule opłaty mieszkaniec zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko Zobowiązanego wraz z adresem posesji oraz kwotę i ratę, której wpłata dotyczy.
WAŻNE – od 1 stycznia 2022 roku kasa Urzędu Miejskiego w Dynowie (jak i poszczególnych gmin członkowskich) nie będzie przyjmowała opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Punkt Obsługi Mieszkańców mieści się w siedzibie Biura CZG „Eko – Logiczni” w Błażowej ul. Armii Krajowej 42A, 36-030 Błażowa oraz:
Urząd Miasta Dynów – wyłącznie w piątki w godz. od 7.00 do 15.00

9. OBOWIĄZKEK ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Biuro Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ informuje o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Związku.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości zobowiązani są:

  • uiszczać do związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

10. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

PSZOK zlokalizowany w Dynowie przy ul. Wuśki od dnia 1 stycznia 2022 roku będzie nieczynny do czasu uzyskania stosownych zezwoleń.
PSZOK zlokalizowany będzie natomiast w Błażowej; ul. Myśliwska 9, czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00, w soboty od godziny 8:00 – 13:00.