Ewidencja obiektów turystycznych

Ewidencja obiektów turystycznych

Ewidencja obiektów turystycznych

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne (na terenach wiejskich), pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca w gospodarstwach rolnych.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM 
(nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem) ORAZ PÓL BIWAKOWYCH

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 oraz z 2011r. Nr 259, poz. 1553 ).

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Dynów,  /do pobrania/.

Załączniki:

 1. Opis obiektu /do pobrania/.
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania minimalnych wymagań /do pobrania/.
 3. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON -  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom. 

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji 

Przewidywany termin załatwienia:

Do 30 dni od daty otrzymania wniosku 

Uwagi:

 1. Na terenie Gminy Miejskiej Dynów ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim  (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem) prowadzi Burmistrz Miasta Dynów.
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów.
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Miejskiego w Dynowie o następujących zmianach: 
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Dynów,
 2. Opis obiektu,
 3. Oświadczenie dotyczące spełniania minimalnych wymagań.

Kontakt:

Tel. 16 / 888 90 23
e-mail: