Pomoc o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne

Gmina Miejska Dynów na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Dynów w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów realizuje zadanie polegające na pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich, w formie stypendium szkolnego. Pomoc ta udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium szkolnego jest dochód, którego miesięczna wysokość  na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto. Pod uwagę brana jest również sytuacja bytowa rodziny tj. czy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa  do Burmistrza Miasta Dynów rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń. Nabór wniosków prowadzony jest od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w terminu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąci nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym.  Środki pieniężne przyznane w ramach stypendium szkolne mogą być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur szkolnych, tornistra , plecaka szkolnego, obuwia sportowego, stroju na w-f, przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu, artykułów i przyborów szkolnych, tuszów do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych, sprzętu muzycznego, komputera oprogramowania, części do komputera, biurka, krzesła do komputera, pokrycie kosztów abonamentu internetowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń.

Na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę rachunków lub faktur na zakup w/w przedmiotów następuje refundacja  poniesionych wydatków.

Zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Gminy Miejskiej Dynów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 530,00 zł.

 

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania zasiłku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwała Rady Miasta Dynów Nr XXXIII/197/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz Uchwała Rady Miasta Dynów Nr XLIV/243/05 z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Dynów Nr XXXIII/197/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie.