Pomoc materialna uczniom

Zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej.

Cel udzielanej pomocy:

  • zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji,
  • umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,
  • wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Rodzaje pomocy materialnej:
 o charakterze socjalnym

  • stypendia szkolne
  • zasiłek szkolny

o charakterze motywacyjnym

  • stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia