Dotacje z budżetu państwa

Lp. Nazwa inwestycji Tablica informacyjna
1.

Realizacja zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, to jest zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH +” miejsc opieki.

2. Żłobek Miejski w Dynowie, ul. Szkolna 11,
36-065 Dynów – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach Programu „MALUCH+” 48 miejsc opieki
3.

Remont drogi gminnej Nr 108036R działka nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie

Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w Dynowie

4. Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 124, 125 w m. Dynów w km 0+000 – 0+970
5. Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 2192 w m. Dynów w km 0+280 – 0+550
6.

„Budowa sieci wodociągowej i rozbudowa (modernizacja) SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie - etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Miejska Dynów złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Miasto otrzymało na realizację tej inwestycji promesę 11 685 000 zł (wartość po przetargu).
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc z siedzibą w Kosinie.
Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Część pierwsza zadania obejmuje:

  • budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Dynowa (ul. Sikorskiego, Działowa, Dworska, Pawia, Grunwaldzka, Węgierska, Zamkowa, 1-go Maja, Jana Pawła II, Polna, Podgórska, Piłsudskiego, Karolówka, Gruntowa, Głęboka, Jaklów, Rogozów, Żurawiec, Kolejowa, Wuśki, Łazienna, Plażowa, Sanowa, Podwale, Wierzbowa, Błonie, Bartkówka) o łącznej długości ok. 26 km (wraz z przejściem pod dnem rzeki San kanałem wodociągowym metodą przewiertu sterowanego i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (ul. Bartkówka, Igioza, Ks. Ożoga) o łącznej długości ok. 5 km.

Część druga zadania obejmuje:

  • rozbudowę (modernizację) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dynowie polegającą na wymianie dwóch zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 100,0 m3 każdy
    i montażu urządzeń zmiękczających wodę.

Wartość robót budowlanych wynosi 12 300 000 zł.

W/w roboty będą finansowane ze:

  • środków Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 685 000 zł,
  • środków własnych w kwocie 615 000 zł.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2023.

7. „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Miejska Dynów złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Miasto otrzymało na realizację tej inwestycji promesę o wartości 9 500 000,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 95 % tj. 9 500 000,00 zł i finansowemu udziałowi własnemu  w wysokości 497 500,00 zł możliwa będzie realizacja inwestycji pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów”, m. in. dróg ul. Błonie, ul. Źródlana, ul. Pawia, ul. Słoneczna, ul. Jaśminowa.

8.

„Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Dynowie – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Miejska Dynów złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia - PGR.

Miasto otrzymało na realizację tej inwestycji promesę o wartości 2 891 000,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 98 % tj. 2 891 000,00 zł i finansowemu udziałowi własnemu  w wysokości 59 000,00 zł możliwe będzie m. in. wybudowanie nowej trybuny dla widzów, parkingu, dojść, niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

III edycja Programu Inwestycji Strategicznych była skierowana do regionów, w których funkcjonowały  Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.