Budżet obywatelski 2020


BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA DYNÓW -
GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE !

Wszystkich mieszkańców Miasta Dynów zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu mającym na celu wyłonienie projektu przeznaczonego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok.
W załączeniu lista projektów przeznaczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców Dynowa.

Głosowanie trwa od 1 października (wtorek) do 21 października (poniedziałek) br.
Głosować można w każdy dzień pracy Urzędu
tj. poniedziałek- od godz. 800 do 1600, wtorek- piątek od godz. 700 do 1500.

Zasady i warunki głosowania:

 • głosować może każdy mieszkaniec Miasta Dynów;
 • głosowanie odbywa się jednorazowo;
 • głosowanie przeprowadza się w formie papierowej- za pośrednictwem karty do głosowania możliwej do pobrania ze strony internetowej Miasta Dynów (www.dynow.pl) lub dostępnej w punkcie głosowania znajdującym się w Urzędzie Miasta Dynów, ul. Rynek 2, I piętro (obok sekretariatu);
 • na jeden projekt można oddać tylko jeden głos;
 • każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie 2 projekty (poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku X przy wybranych projektach);
 • kartę do głosowania należy wypełnić drukowanymi literami;
 • wymagane jest podanie na karcie do głosowania imienia, nazwiska i adresu – dane potrzebne do potwierdzenia autentyczności głosu;
 • aby głos był ważny, należy podpisać zawarte na karcie oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Głos będzie nieważny:

 • gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych;
 • gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
 • gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe będą niepoprawne;
 • gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głosujący przekroczył maksymalną liczbę dozwolonych głosów;
 • gdy zostanie oddany na karcie innej niż karta do głosowania z zatwierdzoną listą projektów.

Za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę głosów.
W terminie do dnia 4 listopada 2019 roku zostanie podany do publicznej wiadomości projekt wybrany do realizacji .


LISTA PROJEKTÓW złożonych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok przeznaczonych do poddania pod głosowanie...

W dniu 27 września 2019 roku Burmistrz Miasta Dynów zatwierdził listę projektów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok przeznczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców Dynowa

LISTA PROJEKTÓW
złożonych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok przeznaczonych do poddania pod głosowanie przez mieszkańców Dynowa

Nr
projektu

Nazwa projektu

Kwota
projektu

Opis projektu

 1.  

Zakup zadaszenia konstrukcji scenicznej MOK w Dynowie na realizację wydarzeń kulturalnych w plenerze

50.000,00 zł.

Zakup zadaszenia konstrukcji scenicznej.

 1.  

Plac zabaw dla dzieci

50.000,00 zł.

Utworzenie placu zabaw przy szkole ul. Bartkówka 105.

 1.  

Linowy plac zabaw dla dzieci

50.000,00 zł.

Utworzenie linowego placu zabaw dla dzieci przy budynku OSP na Osiedlu Bartkówka.

 1.  

Plac zabaw przy Parku Miejskim- renowacja i ulepszenie

35.000,00 zł

Ulepszenie placu zabaw poprzez naprawę sprzętu, odnowę drewnianych konstrukcji, dosypanie piasku oraz zakup i montaż nowych urządzeń.

 1.  

Plac zabaw dla dzieci i młodzieży

50.000,00 zł.

Wyposażenie przenośnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (zjeżdżalnia zamek, tor przeszkód, basen z kulkami) do wykorzystania na imprezach organizowanych przez MOK, szkoły, organizacje sportowe i inne na terenie miasta Dynowa.

Dynów, dnia 27 września 2019 roku


Wyniki weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Zespół ds. oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Dynów na 2020 rok, powołany Zarządzeniem Nr 90/19 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 12 sierpnia 2019 r. dokonał weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

W załączeniu informacja Zespołu.


Ruszył nabór propozycji projektów i zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 r.

Od 23 lipca do 14 sierpnia 2019r. mieszkańcy Dynowa mogą składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Dynowa.

Na zadania Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości 50 000 zł. Projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego / zakładka „Budżet obywatelski”/ oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie.  Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 5 mieszkańców. Listę z podpisami należy dołączyć do zgłaszanego projektu.

Formularze można składać osobiście w sekretariacie, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez Internet za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Propozycje zgłaszanych projektów powinny należeć do katalogu zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506).

Więcej informacji na temat realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Dynów udziela  Burmistrz Miasta Dynów, (I piętro, pok. 10).