Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne dla Miasta Dynowa

L.p. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 Pobierz dokument (pdf)
2 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 Pobierz dokument (pdf)
3 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DYNÓW NA LATA 2007 – 2013 Pobierz dokument (pdf)
4 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA DYNÓW Pobierz dokument (pdf)
5 Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
6 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
7 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
8 Studium komunikacyjne Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
9 Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
10 Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 Pobierz dokument (pdf)
11 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 Pobierz dokument (pdf)
12 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Miasta Dynów - Kierunki Rozwoju i Polityka Przestrzenna Pobierz dokument (tif)