O gminie

Położenie

Miasto Dynów położone jest na Pogórzu Karpackim określanym, jako Pogórze Dynowskie, w dolinie Sanu, na wysokości 250 – 270 m n.p.m., otoczone licznymi wzniesieniami. Zajmuje 2 444 ha powierzchni. Dynów położony jest w województwie podkarpackim, na południu powiatu rzeszowskiego, na styku czterech powiatów: rzeszowskiego, przemyskiego, przeworskiego i brzozowskiego.

Miasto leży na ważnych szlakach komunikacyjnych regionu:
• droga nr 884, Przemyśl-Domaradz, kier. Krosno, Brzozów, Sanok, Barwinek;
• droga nr 879, Przeworsk-Grabownica, kier. jw.;
• droga nr 873, Rzeszów-Dynów, kier. Przemyśl-Medyka, Krosno, Brzozów, Sanok, Barwinek;
• droga nr 877, Łańcut-Dynów, kier. Przemyśl-Medyka, Krosno, Brzozów, Sanok, Barwinek;

Połączenia komunikacyjne

Odległości do: najważniejszych ośrodków miejskich:
Rzeszów  - 40 km;
Kraków – 217 km;
Warszawa 366 km;

Połączenia lotnicze:

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka; Jasionka 942, 36-002 Jasionka – odległość do portu lotniczego- 60 km;
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice - odległość do portu lotniczego 224 km;
Lotnisko Chopina w Warszawie – międzynarodowy port lotniczy - odległość do portu lotniczego 372 km;

Połączenia kolejowe:

Rzeszów-Kraków-Wrocław – odległość do dworca kolejowego Rzeszów – 41 km;
Rzeszów – Warszawa;
Rzeszów-Lviw (Ukraina)

Autostrady:

A-4:Korczowa-Rzeszów-Wrocław-Zgorzelec (wjazd/zjazd Rzeszów-Wschód
w miejscowości Terliczka– odległość z Dynowa 47,5 km, drogami: wojewódzką nr 878, następnie krajowymi nr 94 i 97);

Drogi międzymiastowe

Nr 835 (droga wojewódzka) – relacji Lublin-Przeworsk- Dynów-Grabownica Starzeńska;
Nr 884 ( droga wojewódzka) relacji Przemyśl- Dynów - Domaradz do przejścia granicznego na  Słowację w Barwinku  przez S-19-  oraz do przejścia granicznego w Medyce przez drogę krajową nr 28; 
Nr 878 (droga wojewódzka) – relacji Leżańsk-Sokołów Małopolski-Rzeszów-Dylągówka przez drogę woj.nr 835 do Dynowa

Odległości do przejścia granicznego z:

Ukrainą w Medyce – 60 km;
Słowacją w Barwinku - 77 km.

Komunikacja miejska

3 linie regionalne.

Struktura wieku wg grupowania ekonomicznego

Przewagę liczebną w Dynowie stanowią osoby w wieku produkcyjnym 61,55 % ogółu mieszkańców.

Liczba bezrobotnych na terenie Dynowa wg stanu na dzień: 30 kwietnia 2022 r.


Mapa fizyczna Miasta Dynowa z granicami administracyjnymi

Otoczenie lokalne i regionalne

Poniżej przedstawiono położenie Gminy Miejskiej Dynów w jednostkach administracyjnych wyższego rzędu – kraju, województwie oraz powiecie.

Położenie Dynowa na mapie Polski

Województwo podkarpackie – podstawowe dane.  

Województwo podkarpackie zostało utworzone 1 stycznia 1999 roku z połączenia trzech województw: rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego oraz części tarnobrzeskiego i tarnowskiego.
Zajmuje powierzchnię 17 845 km2. Region położony jest w południowo-wschodniej części kraju; wschodnią granicę województwa stanowi granica państwowa z Ukrainą (obwód lwowski i obwód zakarpacki), południową – granica ze Słowacją (Kraj Preszowski).
Na górze Kremenaros (Krzemieniec) – 1221 m n.p.m. w Bieszczadach stykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy. Podkarpacie graniczy również z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Podkarpacie jest regionem o charakterze rolniczo-przemysłowym.  

Województwo podkarpackie w liczbach - kwiecień 2022

 • ludność (stan w dniu 31 grudnia 2021 r.) – 2 110 694
 • stopa bezrobocia – 7,8%
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5416,63 zł
 • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) – 254,5
 • mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień 2022 r.) – 3114
 • produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych)* – 87,2
 • produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)*– 102,1
 • podmioty gospodarki narodowej – 197 800

* - miesiąc poprzedni = 100

Powiat rzeszowski – podstawowe dane.

Powiat rzeszowski – jeden z 380 powiatów w Polsce (jeden z 25 powiatów w województwie podkarpackim), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej.
Jego siedzibą jest miasto Rzeszów. Powiat ten wchodzi w skład obszaru metropolitarnego miasta Rzeszowa.

W skład powiatu wchodzą:

Gmina miejska:
Dynów.

Gminy miejsko-wiejskie:Błażowa,
Boguchwała,
Głogów Małopolski,
Sokołów Małopolski,
Tyczyn.

Gminy wiejskie:
Chmielnik,
Dynów,
Hyżne,
Kamień,
Krasne,
Lubenia,
Świlcza,
Trzebownisko,

Miasta:
Dynów,
Błażowa,
Boguchwała,
Głogów Małopolski,
Sokołów Małopolski,
Tyczyn.

Powierzchnia powiatu wynosi 1 157 km2.

Powiat rzeszowski w liczbach.

 • Powiat rzeszowski ma 169 800 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%.
 • Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rzeszowskiego w 2050 roku wynosie 182 566, z czego 92 435 to kobiety, a 90 131 mężczyźni.
 • Powiat rzeszowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 24.
 • 61,5% mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjny.
 • Liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy w końcu maja 2022 wynosi 21 osób.
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 8,5%.
 • Stosunek przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych:
 • Nowo zarejestrowane:  110; Wyrejestrowane: 65
 • W maju 2022 r. liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rzeszowskim, w przeliczeniu na 1000 ludności, określa się na 90 osób.
 • Liczbę spółek handlowych w przeliczeniu na 1000 ludności w maju 2022 r. w powiecie rzeszowskim wyniosła 10.

Gospodarka

Położenie Gminy Miejskiej oraz jej przyroda sprawiają, że gmina ma charakter usługowo – rolniczo – turystyczny.
Miejsca pracy tworzą miejscowe zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno-usługowym, usługi (handel, gastronomia, itd.) oraz instytucje i urzędy publiczne.

Sektory wysokiej szansy:

 • turystyka w tym turystyka zdrowotna, wypoczynkowa, przyrodnicza, agroturystyka, pielgrzymkowa,  
 • przemysł drzewny,
 • przetwórstwo spożywcze związane z rozwojem rolnictwa ekologicznego,
 • ceramika budowlana,
 • przemysł maszynowy,
 • przemysł odzieżowy
 • produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Wykaz instytucji okołobiznesowych

Na terenie miasta funkcjonują następujące instytucje okołobiznesowe:

 • trzy kancelarie prawnicze
 • dwie notarialne,
 • czterech agentów(pośredników) firm ubezpieczeniowych,
 • Bank Spółdzielczy w Dynowie, PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Dynowie,
 • Gminne Centrum Pracy w Dynowie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.