Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

LVI Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się LVI Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny 2022/2023.
 4. Działania opiekuńczo -wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole   i domu" Miasta Dynów na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia  ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie usług wsparcia krótkoterminowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2023 – 2026
 17. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2024 r.”
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 19. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów