Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

LI Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że w dniu  20 lipca 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów jednostkach oświatowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wiśniowska
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wiśniowska
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 10.07.2023
Publikacja informacji 10.07.2023

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 10.07.2023 12:51 Publikacja 1