Rada Miasta

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład osobowy Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 jest następujący:

 • MRYCZKO Roman Michał - Przewodniczący Rady Miasta
 • NOWAK Roman Emilian - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 • MIKOŚ Józef Mikołaj
 • KRUPA Piotr Władysław
 • ZIĘZIO Michał
 • JURAS Tomasz
 • MAZUR Krystyna
 • GOŁĄB Kazimierz
 • PAWŁOWSKI Paweł Adam
 • URBAN Aleksander
 • CHUDZIKIEWICZ Maria Janina
 • BILSKI Rafał Orfeusz
 • BOCZAR Jolanta Maria
 • SIRY Marek
 • POLEWKA Andrzej Wojciech

 

 


 

 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta, burmistrza
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  - określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  - zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
  - określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  - podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa wyżej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Odpowiedzialny za treść informacji Joanna Jarosz
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 27.12.2015 11:34
Aktualizacja informacji 07.02.2022 11:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 07.02.2022 11:12 Edycja 18
Jan Prokop - j.prokop 22.10.2020 11:39 Edycja 17
Jan Prokop - j.prokop 13.03.2019 12:15 Edycja 16
Jan Prokop - j.prokop 12.03.2019 08:09 Edycja 15
Jan Prokop - j.prokop 12.03.2019 08:05 Edycja 14
Jan Prokop - j.prokop 12.03.2019 08:05 Edycja 13
Jan Prokop - j.prokop 17.12.2018 16:53 Edycja 12
Jan Prokop - j.prokop 11.12.2018 20:58 Edycja 11
Jan Prokop - j.prokop 11.12.2018 12:28 Edycja 10
Jan Prokop - j.prokop 11.12.2018 12:28 Edycja 9
Jan Prokop - j.prokop 22.11.2018 09:30 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 21.11.2018 08:05 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 24.08.2017 11:31 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 17.05.2017 12:13 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 12:14 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 11:35 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 11:34 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 11:34 Publikacja 1