Petycje

Złożone petycje

Lp.

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Podmiot rozpatrujący

Przewidywany termin odpowiedzi

Odpowiedź

1.