Stawki podatku w 2020

Podatek od nieruchomości

W 2020 roku obowiązuje Uchwała Nr XII/80/19 Rady Miasta Dynowa z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Zobacz Uchwałę Nr XII/80/19

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,77 od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,90 od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,80 od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

W 2020 roku stawka podatku rolnego:

  • dla gospodarstw rolnych wynosi 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
  • dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi – 292,30 od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. poz. 1017)
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.


Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2020 rok obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. (M.P. poz. 1018) - wynosi 42,73 zł.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r.


Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku określa Uchwała Nr II/11/18 Rady Miasta Dynowa z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz Uchwałę Nr II/11/18

  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019r. na stronach Ministerstwa Finansów
  • DT-1/A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019r.  na stronach Ministerstwa Finansów.

 


Wpłaty podatków można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 20 1020 4391 0000 6402 0170 6597