Stawki podatku w 2019

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2019 roku

Podatek od nieruchomości

W 2019 roku obowiązuje Uchwała Nr II/10/18 Rady Miasta Dynowa z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Zobacz Uchwałę Nr II/10/18

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
  c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,34 zł od 1 m² powierzchni,
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

W 2019 roku stawka podatku rolnego:

 • dla gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi – 271,80 od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004)
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2019 r. obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. (M.P. poz. 1005) - wynosi 42,24 zł.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r.

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku określa Uchwała Nr II/11/18 Rady Miasta Dynowa z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz Uchwałę Nr II/11/18
 

 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący na stronach Ministerstwa Finansów
 • DT-1/A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący na stronach Ministerstwa Finansów.

Wpłaty podatków można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
20 1020 4391 0000 6402 0170 6597