Stawki podatku w 2018

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2018 roku

Podatek od nieruchomości

W 2018 roku obowiązuje Uchwała Nr XXXIV/203/17 Rady Miasta Dynowa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zobacz Uchwałę Nr XXXIV/203/17

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,73 od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,45 od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,80 od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

W 2018 roku stawka podatku rolnego:

  • dla gospodarstw rolnych wynosi 131,23 zł od 1 ha przeliczeniowego (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
  • dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi – 262,45 od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. poz. 958)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2018 r. obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. (M.P. poz. 963) - wynosi 43,35 zł.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r.

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku określa Uchwała Nr XXIII/78/15 Rady Miasta Dynowa z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Zobacz Uchwałę Nr XXIII/78/15

  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. na stronach Ministerstwa Finansów
  • DT-1/A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.  na stronach Ministerstwa Finansów.

Wpłaty podatków można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 20 1020 4391 0000 6402 0170 6597

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynow
Informacje wytworzył Teresa Marszałek
Odpowiedzialny za treść informacji Teresa Marszałek
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 12.12.2017
Publikacja informacji 15.12.2017 14:25
Aktualizacja informacji 15.12.2017 14:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2017 14:40 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2017 14:40 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2017 14:39 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2017 14:38 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2017 14:37 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2017 14:36 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2017 14:34 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2017 14:25 Publikacja 1